Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.nailservice@seznam.cz.cz, který je provozován Mykola Karažov, IČ:27472868, DIČ:CZ7206099923 se sídlem 28. října 203, 563 01 Lanškroun. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Mykola Karažov, IČ:27472868, se sídlem 28. října, 563 01 Lanškroun (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující

podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Mykola KaraŽov, IČ:27472868, DIČ:CZ7206099923

se sidlem : 28. října 203, 563 01 Lanškroun.

tel: +420 608 530 039

Email: nailservice@seznam.cz

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.).

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Faktury však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

Kupní smlouva

Prodávané zboží umístěná na strankach Eshopu je pouze informační, obrázky pouze ilustračního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. (§1811 OZ)Prodávající je plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář kde uvede:

   • obchodní jméno a sídlo kupujícího

   • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

   • způsob odebrání a dopravy

   • dodací adresu

   • kontaktní osobu

   • po připadě komentař

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. (§1826 OZ)

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. (§1827 OZ)

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 5. let ode dne jejího podpisu.

Odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vyplnit vzorový formulář dostupný ZDE.

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu nailservice@seznam.cz s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky).

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

   • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle § 53 odst. 7 obč. z., pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

   • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrověně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

   • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem (označená doba dodání např. 3 dny), II) na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd. u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

   • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Práva z vadného plnění

   • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

   • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na výše uvedené kontaktní adrese. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Slevové poukazy

Pokud je kupující držitelem slevové poukázky, vloží příslušný kód do pole pro vkládání slevových kódů v objednávkovém formuláři. Jednotlivé procentuální slevy se nesčítají. Platí ta, která má nejvyšší hodnotu. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit pouze na nákup zboží, nikoli na dopravu a dobírku. Za slevové kupony ani slevové poukazy není možné žádat finanční náhradu. Podmínky věrnostního programu může prodávající ve výjimečných případech měnit.

Čestné prohlášení kupuícjího

Většina produktu nabízená v našem obchode jsou pro profesionální použíti a jsou označené „JEN PRO PROFECIONÁLNÍ POUŽITÍ“.

Kupující si bere na vědomi to že, tyto produkty obsahuji nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktu jiným osobám může provádět pouze osoba proškolena, která se může prokázat certifikátem o absolvování školení nebo kurzu v příslušném oboru (Kosmetika, Manikúra, Pedikúra, Provoz solária) a byt seznámen z pracovním postupem práce z produktami označenými „Jen pro profesionální použíti“

Kupující bere na sebe všechna rizika spojena z neprofesionálním zacházením s materiálem a nesprávnym postupem práce z produktami označenými „Jen pro profesionální použíti“ a vědi o tom že musí byt proškolený v určitém prislušnem oboru (Kosmetika, Manikúra, Pedikúra, Provoz solária)

Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neprofesionalním zachazenim z materialama pro profesionální použiti a také prodávajicí ne nese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikaci materialu a postupem osoby která nemá k používání těchto produktu náležíte oprávnění

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění

objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy

mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání

zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení

vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit

dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

   • Platba předem bankovním převodem

   • Dobírka

DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

PRODÁVAJÍCÍ SPLNÍ DODÁVKU ZBOŽÍ PŘEDÁNÍM TOHOTO ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU, NEBO PŘEDÁNÍM ZBOŽÍ PRVNÍMU DOPRAVCI, TÍM TAKÉ PŘECHÁZÍ NA KUPUJÍCÍHO NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI.DOSTUPNOST PRODUKTU JE UVEDENA VŽDY V DETAILU TOHOTO PRODUKTU. DODACÍ LHŮTA JE ZÁVISLÁ NA DOSTUPNOSTI PRODUKTU, PLATEBNÍCH PODMÍNKÁCH A PODMÍNKÁCH DODÁNÍ, A ČINÍ MAXIMÁLNĚ 7 DNŮ. V BĚŽNÝCH PŘÍPADECH ZBOŽÍ EXPEDUJEME DO 3 PRACOVNÍCH DNÍ OD UHRAZENÍ PLNÉ VÝŠE KUPNÍ CENY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY NENÍ INSTALACE ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ.SPOLEČNĚ SE ZÁSILKOU OBDRŽÍ KUPUJÍCÍ DAŇOVÝ DOKLAD/FAKTURU.

DODACÍ LHŮTA ZAČÍNÁ U ZBOŽÍ, KTERÉ BUDE KUPUJÍCÍM PLACENO PŘI PŘEVZETÍ, TJ. NA DOBÍRKU, BĚŽET DNEM PLATNÉHO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE ČLÁNKU IV. TĚCHTO VOP. V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ ZVOLIL JINOU VARIANTU ÚHRADY NEŽ ZAPLACENÍ ZBOŽÍ PŘI JEHO PŘEVZETÍ, ZAČÍNÁ DODACÍ LHŮTA BĚŽET AŽ OD ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY, TJ. OD PŘIPSÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTKY NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO.

PRODÁVAJÍCÍ AKCEPTUJE NÁSLEDUJÍCÍ DODACÍ PODMÍNKY

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14-TI DNŮ OD ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ JSOU KUPUJÍCÍMU ÚČTOVÁNY NÁKLADY NA POŠTOVNÉ, A TO PŘI KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM ZASLÁNÍ ZBOŽÍ SMĚREM KE KUPUJÍCÍMU. V PŘÍPADĚ VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM PRODÁVAJÍCÍMU DO 15-TI DNŮ HRADÍ NÁKLADY NA POŠTOVNÉ KUPUJÍCÍ.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemá kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

   • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

   • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

   • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

   • vady způsobené vlivem živelných katastrof

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.5.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktualizováno 1.1.2015

 

 

Formulář pro

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Mykola Karažov

NailService

28. října 203

563 01 Lanškroun

nailservice@seznam.cz

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží

 

1) které jsem objednal dne:

 

2) a obdržel dne:

 

3) Číslo objednávky:

 

4) Specifikace zboží:

 

 

5) Datum:

 

 

6) Podpis: